سیم و کابل نا ایمن دربیمارستان- نیرو کابل- گروه - صنعتی - نیرو کابل -
سیم و کابل نا ایمن دربیمارستان
الزامات برقی بیمارستان
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۸
روکش های حرارتی (شیرینگ حرارتی)
اردیبهشت ۲۹, ۱۳۹۸

سیم و کابل نا ایمن دربیمارستان

 

 

خطرات الکتریکی اتاق عمل

مشکلات و خطرات سیم و کابل غیر استاندارد در بیمارستان

 

 •  خطر انفجار گازهاي بيهوشي  که با جرقه الکتريکي ميتواند آغاز شود. (سیم و کابل ناایمن در بیمارستان )
 •  اتصال مريض به دستگاه و در واقع کيفيت اتصال بيمار به الکترودهاي بازگشتي از واحد الکتروسرجري ناشي ميشود.

 

بيمار در حين عمل جراحي از دو ناحيه به ژنراتور واحد الکتروسرجيکال متصل ميشود.

 • در اولين نقطه، جريان از طريق سطح کوچک الکترود به بدن بيمار وارد ميشود.
 • در نقطه دوم جريان از طريق الکترودهاي با سطح مقطع بزرگ از بدن بيمار خارج ميشود.

نقطه دوم، سرد است و شدت جريان پاييني در اين نقطه وجود دارد.

بيمار توسط يک سطح تماسي بزرگ (صفحه فلزي با مقاومت کم) در سيم هاي بازگشتي به واحد الکتروسرجيکال حفاظت می گردد

تماس هاي رسانا، نواحي کوچکي هستند که ميتوانند در صفحه فلزي (Plate) توليد آتشسوزي کنند.

 

 

سیم و کابل نا ایمن دربیمارستان

سیم و کابل نا ایمن دربیمارستان

 

افتادن اتفاقي بيمار در نقاط ديگر نيز ميتواند توليد آتش سوزي کند.

اگر چه بيشتر گازهاي بيهوشي که در اتاق عمل استفاده ميشود،

کاملاً پايدار هستند، اما بايد از شارژ الکتريکي و انفجار گازها جلوگيري شود.

 

جلوگیری از خطرات در اتاق عمل

 

 • تمام پرسنل و تمام تجهيزات در داخل اتاق عمل بايد به زمين متصل شوند.
 • کف اتاق عمل، رساناي الکتريکي است و به زمين متصل شده است.
 • تمام تجهيزات اتاق عمل بايد مسير رسانايي به کف اتاق عمل داشته باشند.
 • تمام پرسنل بايد کفشهايي بپوشند که نوار رسانايي در تماس با پاهايشان داشته باشد.
 • گانها و کتانهاي جراحي بايستي از پارچه هاي رسانا باشند.

اين احتياط ها، از شارژ شدن ناشي از تراکم و جمع شدن جلوگيري ميکند و همچنين احتمال دشارژ الکتريکي را کمتر ميکنند.

 • پريزهاي الکتريکي در اتاق عمل از سطح زمين بالاتر هستند. چرا که گازهاي بيهوشي سنگينتر از هوا هستند

و اين کار از تراکم گازها در نزديکي پريزهاي الکتريکي جلوگيري ميکند

و به دليل آن که در واحد الکتروسرجيکال ولتاژهاي الکتريکي بزرگي ايجاد ميشود،

با بالا نگه داشتن پريزهاي الکتريکي از سطح زمين، از انفجار گازهاي بيهوشي جلوگيري ميشود.

 • پرستاران و کارکنان اتاق عمل بايد با آگاه بودن از موقعيت هايي که ميتواند توليد خطر کند و بازرسي هاي مرتب تجهيزات، حفاظت الکتريکي را بالاتر برند.

 

سیم و کابل نا ایمن دربیمارستان

سیم و کابل نا ایمن دربیمارستان

 

 • اين کار ميتواند با کنترل کردن تمام سيم ها و پريزها و اتصالات زمين انجام شود.
 • پلاريته و پيوستگي اتصال زمين پريزهاي الکتريکي ميتواند با استفاده آناليزورهاي مختلف بررسي شود.
 • جريانهاي نشتي نيز ميتواند با Leakage meter اندازه گيري شود. ا
 • اين کار با اتصال دو پروب Leakage meter به دستگاه و نقطه زمين انجام ميشود.
 • اندازه گيري، مقدار جريان نشتي را که ميتواند وارد بدن شود نشان ميدهد.

الکتروفيزيولوژي

سیم و کابل نا ایمن دربیمارستان

الکتروفيزيولوژي تاثيرات جريان الکتريکي بر روي بدن انسان را مطالعه ميکند.

واردشدن جريان الکتريکي به بدن ميتواند سبب انقباضات ماهيچه اي، سوختگي الکتريکي و سوختگي شيميايي شود.

هر کدام از اين موارد در سطح آستانه متفاوتي رخ ميدهد.

گيرنده هاي شوک بسته به اين که پوست سالم يا خيس يا مجروح باشد، تقسيم بندي ميشوند.

مقاومت پوست اندازهگيري شده از يک دست تا دست ديگر تقريباً ۱۰۰ کيلواهم است.

سطح بالاي مقاومت فلوي جريان از ۱۲۰ ولت و جريان ۲-۱ ميلي آمپر را محدود ميکند.
هنگامي که پوست خيس باشد يا سطح آن خراشيده و آسيب ديده باشد، مقاومت پوست در حدود ۱ کيلو اهم کاهش پيدا ميکند

و جريان به ارگانهاي داخلي مخصوصاً قلب دسترسي مستقيم پيدا ميکند.

هنگامي که پوست سالم است جريان در حدود ۱ مگا آمپر لازم است تا توسط بدن حس شود.

اين سطح از جريان ميتواند نتيجه خطرات تجهيزات بيمارستاني يا ديگر تجهيزات خارج بيمارستان باشد،(سیم و کابل نا ایمن در بیمارستان )

مانند فرسايش سيم چراغ مطالعه، سيم کشي نادرست سيستم تهويه هوا، خرابي سشوار و غيره.
آستانه جريان حس شده در بدن انسان ۱ مگا آمپر است. آستانه جرياني که ميتواند به بدن ضرر برساند ۱۰ مگا آمپر است.

جريان بالاتر از ۱۰ مگا آمپر، سبب فلجشدن و رعشه ماهيچه ميشود

و ميتواند سبب فريز شود يا مانع از آن شود که فرد شيء الکتريکي مورد نظر را رها کند و باعث ايجاد شوک الکتريکي ميشود.

هر چه سطح جريان بالاتر ميرود، فلج و رعشه (Paralysis) به شش ها و قلب کشيده ميشود

و باعث ايجاد تداخل در تنفس و آريتميهاي قلبي ميشود و حتي ميتواند سبب از کار انداختن قلب شود.
در جريانهاي بالاتر از ۱۰۰ مگا آمپر، سوختگي شديد بافتها ميتواند رخ دهد.

 

 

 

سیم و کابل نا ایمن دربیمارستان

 

خطرات الکتريکي در بيمارستانها

سیم و کابل نا ایمن دربیمارستان

حفاظت الکتريکي در بيمارستانها بسيار مهم است چرا که ممکن است بيمار تحت يک پروسه درماني قرار گيرد که باعث کاهش مقاومت بدن شود.

همچنين ممکن است بيمار بيهوش باشد يا قادر نباشد که به طور نرمال به جريان الکتريکي پاسخ دهد.

به علاوه محلول هاي رساناي الکتريکي، نظير محلول نمک در اطراف بيمار حضور دارد و ممکن است بر روي تجهيزات الکتريکي چکيده يا ريخته شوند.

جريان الکتريکي

سیم و کابل نا ایمن دربیمارستان

آسيب هايي که از جريانهاي الکتريکي ايجاد ميشود

به دامنه جريان الکتريکي، مسير ورود جريان وارد بدن و همچنين مدت زمان واردشدن جريان الکتريکي به بدن بستگي دارد.

ماهيت جريان الکتريکي شناور درون يک مدار با شناورشدن خون در سيستم گردش خون انسان شباهت دارد.

در اين تشابه منبع انرژي با قلب نشان داده ميشود

و فلوي خون شناور درون شريان ها و سياه رگها با جريان الکتريکي شناور در رساناها و ديگر اجزاي مدار الکتريکي شباهت دارد.

به کاربردن پتانسيل الکتريکي به يک مدار الکتريکي از طريق مسيرهاي رسانا توليد جريان ميکند.

اين مسئله با تغييرات فشار خون شباهت دارد که به سبب انقباض ماهيچه قلب رخ ميدهد.

براي آن که جريان الکتريکي در گردش باشد بايد مسير پيوست هاي بين منبع پتانسيل و اجزاء مدار وجود داشته باشد.

جريان نشتي

سیم و کابل نا ایمن دربیمارستان

سيستم ها و اجزاء الکتريکي درون پوشش هاي عايقي قرار گرفته اند، اگر عايق بندي خراب شود جريان ميتواند نشت کند

و به سمت زمين روانه شود که اين مسير ممکن است از طريق بدن بيمار يا اپراتور ايجاد ميشود.

طبقه بندي تجهيزات

چندين روش براي حفاظت اپراتور و بيمار از جريانهاي نشتي و آسيبهاي الکتريکي وجود دارد.

کلاس ۱

تجهيزات کلاس يک از ۳ کابل اصلي تشکيل شده اند که يکي از آنها کابل زمين (يا سيم زمين) است.

بخشهاي خارجي فلزي تجهيزات کلاس ۱ به اين سيم زمين متصل شده اند، از اين رو اگر در داخل دستگاه خطايي رخ دهد و به بدنه دستگاه برسد،

سيم زمين، جريان Fault خطا زمين متصل ميکند. کنترلکردن مرتب دستگاه، موجب ميشود نسبت به سالمبودن کانکتورها و اتصال به زمين اطمينان حاصل شود.

کلاس۲

اين تجهيزات با دو مربع تو در تو، با مفهوم دوبل ايزولاسيون نمايش داده ميشود. در اين کلاس نيازي به اتصالات زمين وجود ندارد.

تجهيزات کلاس ۲ با دو پين اصلي تجهيز ميشوند. خطا الکتريکي که داخل تجهيزات رخ ميدهد،

آنقدر ضعيف است که نميتواند خطرساز باشد، چرا که عايقبندي دوبل از بخشهاي خارجي محافظت ميکند.

کلاس۳

برخي از تجهيزات پزشکي درون بيمارستان با نشان ديفيبريلاتور (Defibrillator-Proof) طبقهبندي ميشوند.
زماني که ديفيبريلاتور بر روي بدن بيمار در حال دشارژ شدن است (در حال استفاده است) داراي نشان ديفيبريلاتور است.

تجهيزات با اين علامت و نشان در هنگام استفاده نميتوانند به بيمار آسيب برسانند.

تجهيزات با نشان ديفيبريلاتور ميتوانند در طول ديفيبريلاسيون به مريض متصل باشند.

وسايل محافظتي

سیم و کابل نا ایمن دربیمارستان

بيشتر نواحي مراقبتي بيمارستانها از وسايل محافظتي پر شده است.

اين دستگاه ها به طور مرتب با توجه به استانداردهاي تدوينشده تست ميشوند.

سطح حفاظت تعيينشده دستگاه بستگي به نوع تجهيزات متصل به آن و محل قرارگيري آن دارد.

سوئيچ هاي محافظتي

سوئيچهاي محافظتي (Residual Current Devices- RCD)در بخشهاي درماني براي مشاهده و محافظت منبع اصلي الکتريکي دستگاه به کار ميرود.

RCD جريانهاي نشتي تجهيزات را اندازهگيري ميکنند. اگر جريان نشتي مهمي در دستگاه رخ دهد، RCD جريان نشتي را ثبت ميکند و منبع پاور تجهيزات را در مدت ۴۰ ميلي ثانيه قطع ميکند.

RCD بيمارستاني بسيار حساستر از RCD است که در منازل استفاده ميشود. RCD بيمارستاني جريان نشتي به اندازه ۱۰ميلي آمپر را حس ميکنند.

خروجي منبع الکتريکي متصل به RCD لامپي دارد که هنگامي که جريان نشتي افزايش پيدا ميکند، روشن ميشود.

تابلوهاي ترانس ايزوله بيمارستان

سیم و کابل نا ایمن دربیمارستان

از سال ۱۹۷۲ طبق استانداردهاي VDE،IEC کاربرد سيستم جديدي به نام سيستم ايزولاسيون الکتريکي در بيمارستانها، آزمايشگاه ها و مراکز درماني توصيه شد.

اين سيستم به طور کامل از واردآمدن شوک الکتريکي جلوگيري ميکند و هم اکنون از تجهيزات ضروري بيمارستانها و آزمايشگاه ها به شمار ميآيد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

09121775907