کابل های کواکسیال و RG - سیم برق - کابل برق - قیمت سیم و کابل - خرید کابل - فروش کابل شبکه

کابل های کواکسیال و RG

وزن بستهاندازهزمان حمل و نقلهزینه
تا 5kg110 x 10012 hت5
تا 10kg200 x 18024hت10
تا 20kg230 x 19024hت20
تا 100kg250 x 25024hت35
09121775907