کابل های تلفن فرکانس صوتی(هوایی) - قیمت کابل - سیم برق - کابل برق - سیم و کابل - خرید کابل سیم

کابل های تلفن فرکانس صوتی(هوایی)

سیم برق - خرید کابل - سیم و کابل - کابل برق - قیمت کابل - 34 - کابل های تلفن فرکانس صوتی(هوایی)
وزن بستهاندازهزمان حمل و نقلهزینه
تا 5kg110 x 10012 hت5
تا 10kg200 x 18024hت10
تا 20kg230 x 19024hت20
تا 100kg250 x 25024hت35
09121775907