سیم های رانژه - سیم تاسیسات تلفن - قیمت کابل - سیم برق - کابل برق - سیم و کابل - خرید کابل شبکه

سیم های رانژه

سیم برق - خرید کابل - سیم و کابل - کابل برق - قیمت کابل - 3س1 - سیم های رانژه
وزن بستهاندازهزمان حمل و نقلهزینه
تا 5kg110 x 10012 hت5
تا 10kg200 x 18024hت10
تا 20kg230 x 19024hت20
تا 100kg250 x 25024hت35
09121775907