کابل های قدرت تک رشته روکش پی وی سی - تک رشته مسی - آلومینیومی - با عایق PVC یا XLPE

کابل های قدرت تک رشته روکش پی وی سی

وزن بستهاندازهزمان حمل و نقلهزینه
تا 5kg110 x 10012 hت5
تا 10kg200 x 18024hت10
تا 20kg230 x 19024hت20
تا 100kg250 x 25024hت35
09121775907