کابل های دارای هادی هم مرکز ( کانسانتریک ) - کابل قدرت - اطلاعات فنی کانسانتریک - ساختار کابل

کابل های دارای هادی هم مرکز ( کانسانتریک )

وزن بستهاندازهزمان حمل و نقلهزینه
تا 5kg110 x 10012 hت5
تا 10kg200 x 18024hت10
تا 20kg230 x 19024hت20
تا 100kg250 x 25024hت35
09121775907