سیم های سخت هوایی - هادی سخت سیم هوایی -گرید E-CU- خرید سیم سخت - قیمت فروش سیم سخت

سیم های سخت هوایی

وزن بستهاندازهزمان حمل و نقلهزینه
تا 5kg110 x 10012 hت5
تا 10kg200 x 18024hت10
تا 20kg230 x 19024hت20
تا 100kg250 x 25024hت35
09121775907