کابل گرد با بالابرها و اتصالات متحرک - قیمت کابل برق - سیم برق - خرید سیم و کابل - فروش کابل

کابل گرد با بالابرها و اتصالات متحرک

وزن بستهاندازهزمان حمل و نقلهزینه
تا 5kg110 x 10012 hت5
تا 10kg200 x 18024hت10
تا 20kg230 x 19024hت20
تا 100kg250 x 25024hت35
09121775907